Algemene voorwaarden voor verkoop en levering

FLEVOVLAG GEVESTIGD AAN DE BEATRIXLAAN 15, TE ERMELO

Artikel 1 - BEGRIPPEN
a. Onder "Verkoper" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flevovlag, gevestigd te Ermelo.
b. Onder "Koper" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de wederpartij van Verkoper, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 - ALGEMEEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Verkoper als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3 - ALGEMENE VOORWAARDEN DERDEN
De toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 - OFFERTES
4.1 Alle offertes van Verkoper zijn vrijblijvend.
4.2 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding.

Artikel 5 - AANVULLINGEN OVEREENKOMST
Verkoper zal op verzoek van Koper alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met het recht de meerprijs in rekening te brengen.

Artikel 6 - PRIJZEN
Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven Verkoper het recht deze door te berekenen. Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft Koper het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

Artikel 7 - LEVERING
7.1 De met Koper overeengekomen levertijden gelden slechts als indicatie en niet als fatale termijn.
7.2 Leveringen geschieden op kosten en voor risico van Koper.
7.3 Verkoper is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

Artikel 8 - BETALING
8.1 Facturen van Verkoper dienen te worden voldaan op de door Verkoper aan te geven wijze en in de op de factuur aangegeven valuta. Alle kosten in verband met betaling komen voor rekening van Koper.
8.2 Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van Koper, ongeacht of Verkoper terzake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
8.3 Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper terstond, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een rente over het factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van de wettelijke rente.
8.4 Alle kosten welke door Verkoper worden gemaakt of naar haar oordeel moeten worden gemaakt om tot incasso te geraken van door Koper uit de overeenkomst(en) verschuldigde bedragen, komen geheel voor rekening en ten laste van Koper, waaronder begrepen doch uitdrukkelijk daartoe niet beperkt de buitengerechtelijke kosten zoals het honorarium van de raadsman van Verkoper, alsmede de gerechtelijke kosten.
8.5 Betalingen door of vanwege Koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door haar verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde renten en boeten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Koper.

Artikel 9 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Verkoper behoudt zich het eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken, totdat integraal aan haar zullen zijn voldaan:
- de door Koper verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden;
- vorderingen wegens tekortschieten van Koper in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).
9.2 Het is Koper niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.
9.3 Indien enige zaak ingevolge lid 1 aan Verkoper toekomt, kan Koper daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.
9.4 Indien Koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties zoals in lid 1 bedoelt, is Verkoper gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper machtigt Verkoper reeds nu voor als dan onherroepelijk om daartoe de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaken komen voor rekening van Koper. Verkoper is niet verplicht het reeds betaalde aan Koper terug te betalen.

Artikel 10 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN KNOW-HOW
10.1 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc. die door Verkoper aan Koper worden verstrekt blijven eigendom van Verkoper.
10.2 Koper is niet gerechtigd de in lid 1 genoemde zaken aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.
10.3 Koper is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij Verkoper uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hiervoor geeft.

Artikel 11 - GARANTIE
11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, verleent Verkoper geen garantie op door haar geleverde producten.
11.2 Indien er garantie werd overeengekomen, dan vervalt deze als Koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, of indien het geleverde voor anders dan normaal gebruik wordt aangewend, dan wel naar oordeel van Verkoper onoordeelkundig is behandeld of onderhouden.
11.3 Indien er garantie werd overeengekomen, dan vervalt deze als een gebrek aan het geleverde is ontstaan door omstandigheden waar Verkoper geen invloed op uit kan oefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, extreme wind, regenval of temperaturen.

Artikel 12 - RECLAME
12.1 Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle schade of beschadiging als gevolg van invloeden van buitenaf. Koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan Koper daarop geen beroep meer doen, indien zij Verkoper daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 maanden na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.
12.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van 2 jaren na aflevering.
12.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Verkoper te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
12.4 Koper heeft het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van het product de koop zonder opgaaf van reden te annuleren. In dit geval is Koper verplicht het product terug te zenden  De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Koper. Indien de koopprijs reeds is voldaan aan Verkoper, zal deze binnen 30 dagen na annulering terugbetaald worden. Ingeval van annulering van de overeenkomst, is Koper verplicht het verschil in waarde als gevolg van verslechtering van het product door ingebruikname te restitueren.
12.5 Het in artikel 11.4 genoemde recht geldt niet voor producten die op grond van specificaties van, of toegesneden op persoonlijke behoeften van Koper zijn vervaardigd.
12.6 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassingen op het verrichten van diensten.

Artikel 13 - MATEN, GEWICHTEN EN VERDERE GEGEVENS
13.1 10% afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkoming.
13.2 De handelsgebruiken bepalen of sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 14 - AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.
14.2 Verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.3 Verkoper bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge wet of overeenkomst aansprakelijk zou zijn.
14.4 Voor zover Verkoper ingevolge dit artikel aansprakelijk is, is zij slechts gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking verleent, althans -indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of geen dekking verleent- tot het maximale bedrag van de factuurwaarde.
14.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 15 - ONTBINDING
15.1 Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling of onder curatelenstelling van Koper, dan wel indien Koper overlijdt, krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid is beroofd, is Verkoper te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
15.2 Indien de behoorlijke nakoming door Verkoper ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening of risico van Verkoper komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Indien Koper zich niet binnen één maand na kennisgeving door Verkoper over de aan te wijzen rechter beroept op beslechting van het geschil door een andere wettelijk bevoegde rechter, worden geschillen tussen Verkoper en Koper verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Zutphen, tenzij Verkoper kiest voor een andere bevoegde rechter.

Artikel 17 - CONVERSIE
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 18 - NEDERLANDSE TEKST PREVALEERT
De Nederlandse tekst van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 19 - VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN;
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Koper.   

Webdesign & development Artenweb.nl